Praktijkcentrum Emissiereductie in de Veehouderij (PEV)

PEVKansen voor nieuwe emissiereducerende technieken in regio FoodValley

Meld u aan voor één van de pilots Meedoen loont!

In december 2016 hebben de partners van het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) het manifest ‘Gezonde Leefomgeving Veehouderij’ gepresenteerd. Hierin is afgesproken de ontwikkeling van emissiereducerende technieken te stimuleren en te versnellen. Kansrijke technieken moeten snel in milieuvergunningen kunnen worden toegepast.

Doelen van de pilots zijn:

 1. betrouwbare reductiecijfers vaststellen van perspectiefvolle innovatieve technieken om deze te kunnen toepassen in de vergunningverlening;
 2. en innovaties stimuleren door te faciliteren, partijen en kennis verbinden en slimme meettechnieken inzetten.
Vanaf september 2017 gaat het PEV 10 pilots uitvoeren: metingen in praktijkstallen met perspectiefvolle, innovatieve, emissiereducerende technieken. De uitvoering van de pilots vindt plaats door het PEV, in nauwe samenwerking met onderwijs (Groenhorst, Aeres Hogeschool, Wageningen Universiteit), regionale overheden en het bedrijfsleven.

 

Wie zijn er bij betrokken?

De organisatie

Een zinvolle pilot moet goed georganiseerd worden. Daarvoor wordt nauw samengewerkt tussen de projectmanager van het PEV, een pilotprojectleider, Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Aeres onderwijsgroep. Voor een goede verbinding met de praktijk is onder andere ook de expertgroep van de Omgevingsdienst betrokken.

Innovators

Een pilot heeft tot doel om innovators verder te helpen: bedenkers, ontwikkelaars en leveranciers van emissiereducerende technieken en stalsystemen. Om de doelen van het Manifest te bereiken, staan wij open voor alle ideeën. Wel vindt er in het voortraject een zorgvuldige afweging plaats welke van de aangeboden technieken in aanmerking komen voor de uitvoering van een pilot.

Veehouders

Het PEV roept veehouders op hun stal beschikbaar te stellen om innovaties toe te passen en te laten meten. Bij voorkeur met twee identieke stallen zodat de nieuwe techniek in één stal geplaatst kan worden en goed vergeleken kan worden met de stal zonder de techniek. Of de mogelijkheid om in een stal een opsplitsing te maken in een controle- en een proefafdeling. Een andere oplossing is in één stal in de tijd te meten, de ene meting (dag) zonder de in werking zijnde techniek, en de andere meting met ingeschakelde techniek. Het Poultry Expertise Centre (PEC) heeft een innovatiestal waarin nieuwe technieken getest kan worden. De stal kan worden ingezet, maar heeft beperkingen door de kleinschaligheid (geen gangbare praktijk bedrijfsomvang) en de erg volle testagenda.

 

Wat zijn de voordelen van deze pilots?

Innovators

Initiatiefnemers van nieuwe emissiereducerende technieken kunnen de pilot benutten als vliegwiel voor hun innovatie. De werkwijze met pilots biedt belangrijke voordelen:

 • Een succesvolle pilot *2 leidt tot erkenning t.b.v. vergunningverlening in de Regio FoodValley, wat een interessant marktpotentieel biedt;
 • De metingen worden door de Manifestpartners mogelijk gemaakt (in uren en geld) *3;
 • Het meetplan wordt van te voren met het Ministerie van I&M afgestemd, met als doel de gemeten resultaten van de pilot mee te tellen in een eventueel vervolgtraject voor opname in de nationale regelgeving. Doelstelling is dat een succesvolle pilot daarmee een mooie aanzet vormt voor dit traject en dus voor de uitrol van de innovatie over Nederland;
 • Optimaal gebruik kunnen maken van de kennis van WUR over werking en reductie van technieken en over meetmethoden;
 • Directe verbinding met veehouders die bereid zijn in hun stal de techniek toe te passen;
 • De pilot sluit af met een openbaar meetrapport van de pilot en een advies over het perspectief m.b.t. het inzetten van een traject voor opname in de nationale regelgeving.

*1 De Manifestpartners zijn: de gemeentes Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel, Provincie Gelderland, Regio FoodValley, Wageningen University & Research, Aeres, LTO Noord - afdeling Gelderse Vallei, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Poultry Expertise Centre.
*2 Met ‘succesvolle pilot’ wordt hier bedoeld dat de gemeten reductie van de techniek in verhouding staat met de jaarlijkse kosten per dierplaats en als praktisch toepasbaar wordt ervaren.
*3 Op voorwaarde dat de aangevraagde financiering gehonoreerd worden.

 

Veehouders

Met het Manifest richten we ons op technieken die (tevens) leiden tot verbetering van het binnenklimaat. Meedoen aan een pilot zal daarom in veel gevallen al direct leiden tot betere werkomstandigheden en mogelijk tot betere technische resultaten. Het beschikbaar stellen van stallen voor technieken en metingen heeft de volgende voordelen:

 • De innovatie wordt beschikbaar gesteld en geïnstalleerd door de leverancier. De kosten voor de veehouder beperken zich tot het eventuele bijbehorende energieverbruik en een zekere tijdsinvestering (vastleggen data, ontvangst/begeleiding tijdens metingen). Eventuele verwijdering aan het einde van de pilot is ook voor rekening van de innovator.
 • Voorafgaand aan de pilot maakt u met de innovator afspraken over eventuele overname van de techniek na afloop van de pilot. Dit kan een zakelijk voordeel geven.
 • Meewerken aan een pilot is goed voor de relatie met buren/burgers. Het laat zien dat u pro-actief werkt aan een beter woon- en leefklimaat en dierenwelzijn. Als u dat wilt, wordt dat zichtbaar gemaakt met een beschikbaar gestelde “beachvlag”.
 • Door een pilot mogelijk te maken draagt u actief bij aan de verduurzaming van de veehouderij. Als voorloper bent u een voorbeeld en draagt u bij aan een positief beeld van de sector. Vanuit het PEV zal de media op de hoogte worden gehouden.
 • Als de pilot succesvol is, kunt u de techniek overnemen, waarmee u de winst van een beter stalklimaat behoudt. U kunt deze techniek dan inzetten om te voldoen aan de APK voor stallen die de komende jaren door de Regio FoodValley wordt uitgevoerd.

 

Onderzoek, Onderwijs en Omgevingsdienst

Met de resultaten van de pilots komt er weer ruimte voor de toepassing van innovatieve technieken. Ook voor de organiserende partijen is de opzet van pilots nuttig. Zo biedt het WUR een uitstekende kans zich constructief te verbinden met de praktijk in haar ‘achtertuin’ en haar kennis maximaal praktisch in te zetten. Het geeft onderwijs de kans studenten intensief kennis te laten maken met de praktische aspecten van de veehouderij, innovaties en meetmethoden en zo de opleiding een extra dimensie te geven. Voor de Omgevingsdienst biedt het inzicht in welke haalbare technieken in aantocht zijn.

Wilt u een proefstal of innovatie aanmelden, neem contact op met Jan Workamp via: e-mail j.workamp@poultryexpertisecentre.com of 06 -53 29 98 21.

Kijk voor meer informatie op www.praktijkcentrumemissiereductie.nl.

 

Partners PEV:

Provincie Gelderland, Gemeente Barneveld, gemeente Ede, gemeente Renswoude, gemeente Scherpenzeel, Regio FoodValley, Wageningen University & Research, Aeres, LTO Noord - afdeling Gelderse Vallei, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Nederlandse Vakbond Varkenshouders, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Poultry Expertise Centre.