Pilot fijnstofemissieplannen pluimveesector

Date

De Rijksoverheid heeft met de provincies en een groot aantal gemeenten het Schone Lucht Akkoord (SLA) afgesloten. Doelstelling van dit akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Een groot aantal bronnen, waaronder de landbouw, moet daarvoor de hoeveelheid uitstoot van fijnstof terugbrengen.

Plan voor maatregelen fijnstofreductie

Daarom werd ook van de pluimveesector verwacht dat zij een plan zouden opstellen om hun emissies te reduceren. In juni 2021 werd dan ook het Sectorplan ‘Aanpak van de pluimveesector voor de reductie van de emissie van fijnstof (PM 10)’ aangeboden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en aan het Ministerie van Verkeer en waterstaat. In dat plan wordt voorgesteld dat bij pluimveehouders in de zwaarder belaste gebieden een Fijnstof Emissie Plan (FEP) wordt opgesteld, waarin onder andere wordt aangegeven met welke maatregelen de fijnstofemissie gereduceerd kan worden.

Ervaring opdoen met een Fijnstof Emissie Plan

Om deze maatregelen inzichtelijk te krijgen is vanuit de Regio Foodvalley een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met zo’n Fijnstof Emissie Plan. Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij voerde de pilot uit. Voor praktijkervaring is met acht pluimveehouders uit Regio Foodvalley een Fijnstof Emissie Plan opgesteld en besproken. De gesprekken kenmerkten zich door een grote openheid en transparantie. De pluimveehouders zijn zich bewust van de fijnstofdiscussie in relatie met luchtkwaliteit en gezondheidsaspecten. Zij willen maatschappelijk geaccepteerd in hun omgeving hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren.

Handvatten voor andere emissies en diersectoren

De pilot heeft naast een groot aantal aanbevelingen een werkwijze opgeleverd. Met deze werkwijze kan de stap naar een voor de omgeving minder belastende pluimveesector gezet worden. Uit de pilot bleek het Fijnstof Emissie Plan te voldoen aan de verwachtingen: het plan geeft inzicht in het verloop van de emissies over de tijd. Het is een prikkel voor pluimveehouders om na te denken over de toekomst en het fungeert voor hen als adviesfunctie. Verbreding naar meerdere emissies is mogelijk en de resultaten van de pilot leveren handvatten om de systematiek ook voor andere diersectoren toe te passen. Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan. Deze gaan in op hoe het Fijnstof Emissie Plan efficiënt kan worden toegepast en hoe het kan worden ingevoerd. De aanbevelingen gaan ook in op wat de rijksoverheid zou moeten doen om het FEP te faciliteren: eenvoudige juridische procedures, het wegnemen van bepaalde knelpunten en het invoeren van en investeringsregeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Hermens van de gemeente Barneveld via mailadres p.hermens@barneveld.nl. Het rapport is te downloaden op de website Praktijkcentrum Emissiereductie (onderaan de pagina).