Nieuwsbrief 18 februari 2022

Date

Barneveld, 18 februari 2022

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) is opgericht in 2017 en is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van een zestal actualiteiten:

1) Emissie event

Het PEV, Regio Foodvalley, Agrio en Agrivaknet organiseren samen hét Emissie Event. Door de Corona maatregelen hebben we dit event opnieuw moeten uitstellen. De datum is nu vastgesteld op 23 mei 2022, 19.00 uur, bij AERES in Barneveld. Noteert u dit alvast in uw agenda! Op het programma staan interessante inleidingen over actualiteiten uit onderzoek, toekomstbestendige stallen en het nieuwe meetnetwerk in de Regio Foodvalley. Nadere details volgen nog.

2) Wilt u uw bedrijfsmanagement verbeteren?

Het PEC (en daarmee dus ook PEV) is partner binnen de Regio Deal Foodvalley. Zie voor meer info: Home - Boer aan het Roer.

In het werkpakket “Emissie” wordt in het voorjaar 2022 gestart met een tweejarig monitorings-project, het zogenaamde “Bedrijvennetwerk”: realtime monitoring (met sensoren) van luchtkwaliteit in de stal en de emissies naar buiten, om daarmee het effect van bedrijfsactiviteiten op luchtkwaliteit en emissies in beeld te krijgen. In het eerste jaar (basisjaar) van het project worden de luchtkwaliteit en emissies gemeten in combinatie met de registratie van bedrijfsactiviteiten (dus bij het normale bedrijfsmanagement, zonder een interventie te testen). In het tweede jaar (interventiejaar) kunnen deelnemende veehouders aan de slag met specifieke, perspectiefvol lijkende managementmaatregelen. Wilt u als veehouder ook inzicht in het effect van uw bedrijfsactiviteiten op de luchtkwaliteit in de stal en de emissies naar buiten? Wilt u uw bedrijfsmanagement verbeteren? Wilt u sturen op luchtkwaliteit in de stal en daarmee de omstandigheden voor de dieren en de werkenden in de stal verbeteren? Wilt u meer weten van het Bedrijvennetwerk of u aanmelden? Klik dan op Emissiereductie - Monitoring Managementmaatregelen bedrijven gezocht - Boer aan het Roer

Er is in het project ruimte voor totaal 24 deelnemende veehouders, met een bedrijf in de Regio Foodvalley: acht leghennenhouders, acht vleesvarkenshouders en acht vleeskalverenhouders. Het project wordt uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, PEV en LTO Noord. In het project worden alle resultaten op zo’n manier verwerkt en gepresenteerd dat ze nooit terug te voeren zijn naar individuele bedrijven.

3) Sbv investeringsregeling pluimveehouderij brongerichte fijnstof reducerende technieken

In 2020 en 2021 was er door het Ministerie van LNV, specifiek voor het stimuleren van installatie van bewezen brongerichte fijnstof reducerende technieken in pluimvee stallen, een Sbv investeringsregeling opengesteld. Hiervan is massaal gebruik gemaakt. De RVO heeft een website ingericht waarin de benutting van deze subsidieregeling per techniek, per provincie, overzichtelijk is weergegeven: Kaart SBV investering (rvo.nl). Als u op deze link klikt, kunt u rechts op het huisje klikken, dan verschijnt er “Pluimveehouderij”. Als u daar op klikt verschijnt de legenda: indeling van de provincies, afhankelijk van het aantal stallen waarvoor de aanvragen gehonoreerd zijn. Als u op de kaart op een provincie klikt, verschijnen de getallen per provincie, zie onderstaand de provincie Gelderland als voorbeeld:

In Gelderland gaat het om gehonoreerde aanvragen voor 61 legstallen met een strooiselschuif, 93 (hoofdzakelijk legstallen) met de ionisatie van FreshlightAgri, 42 vleeskuikenstallen met de ionisatie van Serutech en 1 vleeskuikenstal met de ionisatie van Inter Continental. Bij daadwerkelijke installatie hiervan zal er in de provincie Gelderland sprake zijn van een totale fijnstofreductie van 73.820 PM10 per jaar. Deze reductie is berekend t.o.v. een referentie van 65 gram PM10 per jaar in de legsector en 22 gram PM10 per jaar bij vleeskuikens.

In totaal, over geheel Nederland, gaat het om de gehonoreerde aanvragen voor 598 installaties, verdeeld over 474 stallen (er komen combinaties van technieken voor, bijv. in een legstal: de strooiselschuif en ionisatie van FreshlightAgri), verdeeld over 207 pluimvee-bedrijven. Er is in totaal een subsidiebedrag van 9,4 miljoen euro mee gemoeid. Bij daadwerkelijke installatie van alle installaties zal er landelijk sprake zijn van een totale fijnstof reductie van 197.650 kg PM10 per jaar. Deze hoeveelheid komt overeen met 5,3 % van de berekende totale PM10 uitstoot vanuit de pluimveehouderij (3.762.000 kg PM10, 2019). In de provincies met een relatief hogere pluimveedichtheid (Gelderland, N-Brabant, Limburg en Utrecht) wordt de grootste bijdrage aan de reductie geleverd, resp. 73.820, 31.688, 29.950 en 22.333 kg PM10 per jaar.

Er staat voor 2022 geen derde openstelling voor de Sbv-investeringsmodule pluimvee gepland. Het is nog onduidelijk of er in een later stadium opnieuw een investeringsmodule voor pluimvee komt en zo ja, welke voorwaarden daarbij dan gaan gelden. Naast de Sbv-investeringsregeling voor pluimvee is er een Sbv-innovatieregeling, de 3e openstelling daarvan is 14 februari 2022 gesloten, naar verwachting volgt de 4e openstelling in het najaar van 2022. Deze innovatiemodule, waarbinnen u met subsidie nieuwe stal- en managementmaatregelen kunt ontwikkelen en onderzoeken, staat open voor ideeën uit de volgende diersectoren: pluimvee, varkens, rundvee en geiten. Zie voor meer informatie: Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen RVO.nl Rijksdienst

4) Vervolgmetingen in 2022 aan vier ionisatie technieken

In een samenwerkingsproject tussen het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), leveranciers van reducerende technieken, pluimveehouders en Wageningen Livestock Research (WLR), zijn in 2018 t/m 2020 diverse perspectiefvolle technieken getest op hun effect op de emissie van fijnstof uit pluimveestallen. Dit project werd gefinancierd door de Regio Foodvalley, Provincie Gelderland en het Ministerie van LNV.

De metingen hebben geleid tot opname van een aantal technieken in de landelijke lijst met emissiefactoren voor fijnstof. Destijds is afgesproken de metingen uit te voeren op één bedrijfslocatie, waarna bij het vaststellen van het reductie percentage (voor opname op de landelijke lijst) een onzekerheidsmarge is toegepast van 10 procentpunten. Voor het vaststellen van een definitieve reductiefactor, zonder toepassing van de onzekerheidsmarge, van de betreffende technieken, zijn nu metingen gestart op een tweede bedrijfslocatie. Het gaat om de volgende technieken:

  • PMX van de firma StaticAir
  • ASPRA Agro van de firma’s Smits Agro en VFA Solutions
  • DUSTion van de firma Serutech Agri
  • HD-ionisatie van de firma FreshLightAgri.

Dit vervolgproject wordt gesubsidieerd door het ministerie van LNV. De planning is om voor het eind van 2022 de resultaten van de metingen verwerkt te hebben en de meetrapporten aan te bieden aan de Technische Advies Pool (TAP) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De deskundigen van de TAP zullen het ministerie vervolgens adviseren over het vaststellen van de definitieve reductiefactor. Deze kunnen dan begin 2023 bekend worden gemaakt en worden opgenomen in de landelijke lijst met emissiefactoren.


Meetapparatuur in een leghennenstal (foto: WLR)

5) Metingen afgerond m.b.t. toepassing van Animal Life Plus Poultry

In de 1e fase van het PEV-project heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het effect op fijnstofemissie van het sprayen van micro-organismen van Animal Life Plus. Conclusie was dat vervolgonderzoek (het uitvoeren van een pilot op een praktijkbedrijf) voor deze innovatie wenselijk en perspectiefvol was. Dit vervolgonderzoek, uitgevoerd op een leghennen opfokbedrijf met meerdere identieke stallen, is inmiddels afgesloten. De meetresultaten worden in maart/april 2022 verwerkt tot een meetrapport dat zal worden aangeboden aan de Technische Advies Pool (TAP) van het Ministerie van I&W. De deskundigen van de TAP zullen het ministerie vervolgens adviseren over het vaststellen van de reductiefactor.

6) Proefdraaien met het Fijnstof Emissie Plan (FEP)

In juni 2021 heeft de pluimveesector een sectorplan fijnstofreductie aangeboden aan de ministeries van LNV en I&W. Dit plan is een alternatief op de door de landelijke overheid voorgestelde wettelijke regeling voor fijnstofreductie. Het volledige sectorplan: “Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)” is hier te vinden. In dit plan wordt het toepassen van een Fijnstof Emissie Plan (FEP) voorgesteld om als pluimveehouder planmatig te werken aan de reductiedoelen passend bij de (toekomstige) bedrijfssituatie. De bedoeling is het FEP uit te werken aan de keukentafel, in een samenwerkingsverband tussen de pluimveehouder en (nader te benoemen) begeleiders. Het invullen van een FEP leidt op bedrijfsniveau tot inzicht in welke inspanningen worden verwacht van een pluimveehouder, gegeven de ligging van het bedrijf en (toekomstige) bedrijfssituatie. Het geeft tevens inzicht in de beschikbare technische mogelijkheden voor de betreffende bedrijfssituatie en aan welk proces gedacht kan worden in de komende zes tot acht jaar.

Binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA), waarin wordt gewerkt aan verbetering van de luchtkwaliteit, bestaat de mogelijkheid pilots uit te voeren. Een aanvraag vanuit de Regio Foodvalley, om op acht pluimveebedrijven proef te draaien met de toepassing van het FEP, is gehonoreerd. Deze pilot zal naar verwachting in het 2e kwartaal van 2022 kunnen starten. In een volgende nieuwsbrief verwachten we meer details te kunnen melden, inclusief de aanmeldprocedure voor geïnteresseerde pluimveehouders.