Nieuwsbrief 13 juli 2021

Date

Het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) is opgericht in 2017 en is onderdeel van het Poultry Expertise Centre (PEC). Met deze nieuwsbrief willen wij u graag op de hoogte brengen van een viertal actualiteiten:

1) Vanaf deze zomer vervolgmetingen aan vier ionisatie technieken

In maart 2020 zijn door de landelijke overheid drie fijnstof reducerende technieken voor de pluimveehouderij, die getest zijn door het PEV, opgenomen op de al bestaande landelijke lijst voor fijnstof reducerende technieken. Het betreft:

  • DUSTion van Serutech Agri (voor vleeskuikens)
  • HDT ionisatie units van Freshlight Agri (voor alle pluimveetypen, behalve eenden)
  • PMX Agri van StaticAir (voor vleeskuikens)

Omdat deze technieken tijdens het PEV-project op één bedrijfslocatie zijn bemeten, zijn de geconstateerde fijnstofreducties, na toepassen van statistiek en in overleg met het ministerie van I&W, gecorrigeerd met een onzekerheidsmarge van 10 absolute procentpunten. Bijv. de gemeten reductie van de DUSTion techniek bedroeg 62 % en is met 52 % reductie opgenomen op de landelijke lijst. Om deze onzekerheidsmarge in de toekomst achterwege te kunnen laten, starten er deze zomer metingen op andere pluimveebedrijven (per techniek op een 2e bedrijfslocatie). Naar verwachting kunnen daarmee eind 2022 de technieken op de landelijke lijst worden opgenomen met het gemiddelde van de behaalde reductie op de 1e en 2e bedrijfslocatie.
Voor een vierde perspectiefvolle ionisatie techniek (ASPRA Agro’s van Smits Agro) heeft het destijds aan RVO geboden meetrapport nog niet geleid tot een registratie, ook deze techniek zal vanaf deze zomer worden bemeten op een 2e bedrijfslocatie. In totaal gaat het dus om vier ionisatie technieken.
Momenteel vinden er bedrijfsbezoeken plaats om te komen tot de keuze van geschikte bedrijfs-locaties, deze bedrijven kunnen ook buiten de regio Foodvalley liggen.
Het ministerie van LNV heeft het benodigde budget beschikbaar gesteld voor deze metingen. Het onderzoek wordt door Wageningen Livestock Research en het PEV gezamenlijk uitgevoerd.

2) Vervolgmetingen aan toepassing van Animal Life Plus Poultry

In de 1e fase van het PEV-project heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het sprayen van micro-organismen van Animal Life Plus. Conclusie was dat vervolgonderzoek (het uitvoeren van een pilot op een praktijkbedrijf) voor deze innovatie wenselijk en perspectiefvol is. Het betrouwbaar vaststellen van het effect van dit product op fijnstofconcentratie blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Hiervoor zijn twee identieke stallen nodig: een proefstal (waarin het middel wordt toegepast) en een controle stal (zonder dit middel). Stallen op één bedrijf, die na een uitgebreide beoordeling, geschikt werden geacht voor een dergelijke proefopzet, bleken tijdens een nulmeting (zonder uitvoering van de proef) toch te verschillen in fijnstofconcentraties, waarschijnlijk veroorzaakt door ligging van de stallen (invloed windrichting enz.). Bovendien moet voorkomen worden dat micro-organismen zich verspreiden van de behandelde stal naar de onbehandelde stal. Momenteel loopt er een pilot op een leghennen opfokbedrijf, met meerdere identieke stallen. De meetresultaten komen waarschijnlijk in 2022 beschikbaar. De uitvoering van dit onderzoek is mogelijk gemaakt door budget van het ministerie van LNV, de provincie Gelderland en regio Foodvalley.

3) Pluimveesector heeft sectorplan fijnstofreductie aangeboden aan ministeries van LNV en I&W

In 2017 heeft de landelijke overheid aangekondigd een wettelijke regeling voor de fijnstofemissie (PM10) uit de pluimveehouderij te willen vaststellen waarin landelijk 50 % reductie in bestaande stallen en 70 % reductie bij nieuwbouw wordt opgelegd, uiterlijk te realiseren in 2030. Na het nodige overleg is de pluimveesector de mogelijkheid geboden een eigen sectorplan, als mogelijk alternatief, op te stellen, dat zou moeten leiden tot een vergelijkbare gezondheidswinst als met de wettelijke regeling wordt beoogd. Dit plan is op 30 juni 2021 aangeboden aan de ministeries van LNV en I&W.
Het bijbehorende persbericht kunt u hier lezen. Het volledige Sectorplan: “Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)” is hier te vinden.

2) Vervolgmetingen aan toepassing van Animal Life Plus Poultry

In de 1e fase van het PEV-project heeft er een vooronderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het sprayen van micro-organismen van Animal Life Plus. Conclusie was dat vervolgonderzoek (het uitvoeren van een pilot op een praktijkbedrijf) voor deze innovatie wenselijk en perspectiefvol is. Het betrouwbaar vaststellen van het effect van dit product op fijnstofconcentratie blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Hiervoor zijn twee identieke stallen nodig: een proefstal (waarin het middel wordt toegepast) en een controle stal (zonder dit middel). Stallen op één bedrijf, die na een uitgebreide beoordeling, geschikt werden geacht voor een dergelijke proefopzet, bleken tijdens een nulmeting (zonder uitvoering van de proef) toch te verschillen in fijnstofconcentraties, waarschijnlijk veroorzaakt door ligging van de stallen (invloed windrichting enz.). Bovendien moet voorkomen worden dat micro-organismen zich verspreiden van de behandelde stal naar de onbehandelde stal. Momenteel loopt er een pilot op een leghennen opfokbedrijf, met meerdere identieke stallen. De meetresultaten komen waarschijnlijk in 2022 beschikbaar. De uitvoering van dit onderzoek is mogelijk gemaakt door budget van het ministerie van LNV, de provincie Gelderland en regio Foodvalley.

3) Pluimveesector heeft sectorplan fijnstofreductie aangeboden aan ministeries van LNV en I&W

In 2017 heeft de landelijke overheid aangekondigd een wettelijke regeling voor de fijnstofemissie (PM10) uit de pluimveehouderij te willen vaststellen waarin landelijk 50 % reductie in bestaande stallen en 70 % reductie bij nieuwbouw wordt opgelegd, uiterlijk te realiseren in 2030. Na het nodige overleg is de pluimveesector de mogelijkheid geboden een eigen sectorplan, als mogelijk alternatief, op te stellen, dat zou moeten leiden tot een vergelijkbare gezondheidswinst als met de wettelijke regeling wordt beoogd. Dit plan is op 30 juni 2021 aangeboden aan de ministeries van LNV en I&W.
Het bijbehorende persbericht kunt u hier lezen. Het volledige Sectorplan: “Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)” is hier te vinden.

4) Sbv investeringsregeling pluimveehouderij 2020 brongerichte fijnstof reducerende technieken

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) helpen hieraan mee. De Sbv bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kunt u nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. De investeringsmodule is opengesteld voor het installeren van bewezen technieken om brongericht fijnstof te reduceren in pluimveestallen.

In de eerste openstelling van deze investeringsmodule is door 108 pluimveehouders een aanvraag ingediend, hiervan zijn er 103 gehonoreerd. Deze 103 aanvragen hebben betrekking op 224 pluimveestallen. Totaal is € 4.191.044 aan subsidie toegezegd. In het voorjaar van 2021 is de investeringsregeling voor de tweede keer opengesteld, de sluitingsdatum van deze openstelling was 31 mei 2021. Momenteel wordt door RVO gewerkt aan de beoordeling en mogelijk toekenning van deze aanvragen.