Nieuwsbrief 17 mei

Date

Geachte relatie,

Via onze nieuwsbrief willen wij uw aandacht vragen voor de Regio Deal Foodvalley waarbij samen wordt gewerkt aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Ook PEC en PEV werken hier in mee. Binnen de Regio Deal wordt een proeftuin ingericht met diverse thema’s waarbij emissie reducerende maatregelen er één van is. Als agrarisch ondernemer of innovator kunt u zich aanmelden voor deelname aan deze proeftuin, via www.boeraanhetroer.nl. Boer aan het Roer is het uitvoeringsprogramma van het thema Toekomstbestendige boerenbedrijven binnen de Regio Deal Foodvalley.

logo Landbouwnetwerk Salentein - Boer aan het roer

Meld u aan voor Boer aan het Roer!

Als agrarisch ondernemer en/of innovator kunt u zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven. U kunt zich aanmelden via de website Boer aan het Roer.
Als ondernemer kunt u zich met uw bedrijf aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin. Ook wordt iedereen met een innovatief idee uitgenodigd om zich aan te melden. In de proeftuin van Boer aan het Roer worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij.
Op de website www.boeraanhetroer.nl staat uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure. Ook kunt u vragen stellen via de helpdesk van Boer aan het Roer. Naar verwachting kan in de loop van 2020 gestart worden met het uitvoeren van onderzoeken op de pilotbedrijven.

Over de Regio Deal

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking tussen partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem. Dit wordt uitgewerkt in drie thema’s die zich richten op Landbouw, Voeding & Gezondheid en Kennis. Met Boer aan het Roer wordt uitvoering gegeven aan het landbouwprogramma. De betrokken partners en financiers in het landbouwprogramma zijn de Rijksoverheid, Regio Foodvalley, Provincies Gelderland en Utrecht, LTO Noord, Waterschap Vallei & Veluwe, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Christelijke Hogeschool Ede en Poultry Expertise Centre.

Gidsregio

Fije Visscher, voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei, is tevreden met de opzet van Boer aan het Roer. “In de regio zit veel innovatiekracht. Als boeren komt er wel van alles op ons af. We willen daarom aan de slag met fijnstof, geur, ammoniak, methaan, CO2. Dierwelzijn hoort daar vanzelfsprekend bij. Een goed verdienmodel is een voorwaarde. We hebben natuurlijk ook aandacht voor de stikstofproblematiek, maar kunnen dat niet als sector alleen oplossen. Hiermee moeten we samen met andere partijen aan de slag. Binnen de Regio Deal komt dit allemaal samen en worden er tools aangereikt die de boer regie geven. De boer weer aan het roer in verbinding met de samenleving. Dat is de grote kans van de Regio Deal. Haalbare en betaalbare technieken in de stal en daarbuiten. We zijn een gidsregio waarin dit gerealiseerd kan worden.”

Landbouwnetwerk Salentein

Als uitvoeringsprogramma voor de landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley sluit Boer aan het Roer aan bij de initiatieven die onder Landbouwnetwerk Salentein plaatsvinden. Het Landbouwnetwerk Salentein ging in december 2019 van start. Voor agrarisch ondernemers in de regio zijn zowel de resultaten van Boer aan het Roer als de bredere ontwikkelingen binnen Landbouwnetwerk Salentein als geheel interessant. Daarom wordt kennisdeling tussen Boer aan het Roer en Landbouwnetwerk Salentein gestimuleerd.

Maatregelen coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact op het dagelijks leven in ons land. Het kabinet heeft vergaande maatregelen afgekondigd en ook de bij de Regio Deal Foodvalley betrokken organisaties hebben maatregelen genomen. Concreet heeft dit voor u de volgende gevolgen met betrekking tot uw aanmelding voor Boer aan het Roer:
Tot in ieder geval 20 mei worden er geen fysieke intakegesprekken en bedrijfsbezoeken afgelegd. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan deze termijn worden verlengd. Lees meer op https://www.boeraanhetroer.nl/

100e aanmelding Boer aan het Roer

Meer dan 100 veehouders en innovatoren hebben zich al aangemeld voor de proeftuin Boer aan het Roer. In deze proeftuin van de Regio Deal Foodvalley wordt de komende jaren gewerkt aan toekomstbestendige landbouw. Een aantal veehouders reageren waarom zij zich hebben aangemeld.

Lees meer op : https://www.boeraanhetroer.nl/nieuws-item.php?id=141587572274559495

Bossen tulpen in verschillende kleuren

Intakegesprekken

Op de website Boer aan het Roer kunnen zowel veehouders als innovatoren zich aanmelden voor de proeftuin. Als een innovator zich aanmeldt, komt deze aanmelding terecht bij medewerkers van het onderdeel waar de aanmelding onder valt (bijv. emissie reducerende maatregelen) en wordt er een intakegesprek gepland. Als iemand zich aanmeldt als veehouder dan komt deze aanmelding terecht bij Kees van Vuuren van LTO Noord en Eltjo Bethlehem van PEC. Zij plannen een kennismakingsafspraak in. Voor de Corona tijd brachten zij een bezoek aan het bedrijf. Nu wordt er een digitaal kennismakingsgesprek gedaan.
Aan Kees van Vuuren is gevraagd hoe een intakegesprek gaat en waar men naar op zoek is. Kees vertelt dat het doel van het gesprek is om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen zodat er een goede indruk van het bedrijf en de ondernemer ontstaat. Dit is nodig om straks tot een goede match te komen tussen de aangemelde innovaties en de pilotlocaties. “We vinden het erg belangrijk om te horen wat de drijfveren van de ondernemer zijn, waar men mee bezig is en wat zijn of haar eigen ideeën zijn omtrent de thema’s van Boer aan het Roer. Daarnaast wordt uitleg gegeven over het programma en wordt besproken wat het programma betekent voor de veehouder. “Naast pilotbedrijven zijn we ook op zoek naar demobedrijven. Op deze bedrijven willen wij graag groepen rondleiden, bijvoorbeeld als we bezoek uit Den Haag ontvangen of schoolklassen. Komende jaren gaan we veel kennis ontwikkelen met elkaar en we vinden het belangrijk dat deze kennis ook breed toegankelijk wordt gemaakt”, aldus Kees. Door Corona werden in eerste instantie de afspraken geannuleerd, maar inmiddels hebben de eerste gesprekken digitaal plaatsgevonden en dat gaat goed. Om ook een indruk te krijgen van hoe het bedrijf er uit ziet vragen we de veehouders vaak om een filmpje op te sturen of we bekijken de website van het bedrijf. Hiermee krijgen we een redelijk goede indruk op basis waarvan we het project ook in deze corona tijd kunnen doorzetten. In sommige sectoren is het op dit moment onzeker doordat een groot deel van de afzet is weggevallen. Het is afwachten wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor ons project. De samenwerking tussen PEC en LTO gaat heel goed. We hebben een vorm gevonden om elkaar goed op de hoogte te houden en komen iedere 2 weken bij elkaar om de voortgang te bespreken, wat er gaande is en wat er kan verbeterd worden. Het is een zeer plezierige samenwerking.

Man aan eettafel achter een laptop

Webinar: Samen met erfbetreders werken aan vitaal agrarisch ondernemerschap

De webinar Samenwerken aan vitaal agrarisch ondernemerschap in de Foodvalley regio staat nu online! Op donderdag 23 april werd deze webinar georganiseerd door het team Boer aan het Roer en Ondernemersbegeleiding van Landbouwnetwerk Salentein. In dit webinar worden erfbetreders geïnformeerd over deze initiatieven en wat zij betekenen voor agrarisch ondernemers.
Fije Visscher (Voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei) legde uit hoe de initiatieven Boer aan het Roer en Landbouwnetwerk Salentein samenhang hebben in de Regio Foodvalley. “De rol van erfbetreders is hierin cruciaal. Zij komen bij de boer op het erf, weten waar de boer goed in is en kunnen aangeven: Welke kansen liggen er voor die boer in de regio. We zijn allemaal gebaat bij een sterke agrarische sector.” Vervolgens lichtten Gerdien Kleijer (gemeente Ede) en Kees van Vuuren (Projecten LTO Noord) de initiatieven Ondernemersbegeleiding van Landbouwnetwerk Salentein en de proeftuin Boer aan het Roer uit. Beide waardevolle trajecten waar erfbetreders ondernemers naar kunnen doorverwijzen.
Bekijk de webinar om te zien wat u als erfbetreder kunt doen om vitaal agrarisch ondernemerschap te behouden in de regio.
Bekijk de webinar

Man en vrouw aan een desk (interview)

Logo van PEC