Boer aan het Roer afgetrapt met Startbijeenkomst

Date

De proeftuin van Boer aan het Roer is van start gegaan met een online bijeenkomst op 24 november! Programmaleider Dick Heederik (hoogleraar Universiteit Utrecht) en Gina van Elten (vice-voorzitter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei) namen het publiek mee in het de achtergrond, de stand van zaken en het komende proces. De komende jaren worden innovaties getest op boerenbedrijven in de regio. “De integrale aanpak staat hierin centraal”, stelt Heederik

“Unieke kans voor veehouderij in de Foodvalley regio“

Boer aan het Roer is het uitvoeringsprogramma van het spoor duurzame landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley. Binnen Boer aan het Roer wordt een proeftuin ingericht met 70 boerenbedrijven waar in totaal meer dan 40 innovaties worden getest. Om de start hiervan te vieren werd een online bijeenkomst georganiseerd. Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was publiekelijk toegankelijk, daarna volgden besloten sessies exclusief voor de veehouders en innovators die zich hebben aangemeld voor de proeftuin.

Integrale aanpak

Voor de proeftuin kunnen boerenbedrijven en innovators zich aanmelden voor de thema’s emissiereductie, bodem- en waterkwaliteit, circulair veevoer en verdienmodellen. Het proces van selectie van de eerste aangemelde bedrijven en innovaties vindt momenteel plaats en de eerste pilots gaan de komende maanden van start. Heederik: “De integrale aanpak staat hierin centraal. De innovaties moeten leiden tot bijvoorbeeld emissiereductie, maar daarbij niet het dierwelzijn aantasten. Technieken die we selecteren, proberen we uit te rollen en met boeren te bekijken of ze werkbaar zijn. Ook het verdienmodel is hierin belangrijk.”.

De integraliteit komt ook terug in de aangemelde innovaties. Veel ideeën hebben uitwerking voor meer dan een van de thema’s. Volgens Gina van Elten is het belang van de Regio Deal voor agrariërs groot. “Een unieke kans. Elke boer wil werken aan een vorm van landbouw die milieu en natuur versterkt.”

Tijdens de bijeenkomst zijn video’s getoond waarin ieder thema werd toegelicht en de kijkers werden meegenomen in tot op dit moment geselecteerde innovaties binnen de genoemde thema’s. Voor het thema verdienmodellen ligt de focussen op kennisontwikkeling via onder meer cursussen en masterclasses.

Aanloop

De voorbereiding heeft lang geduurd voordat we echt van start konden. “Het is een lang proces geweest, waarin meerdere overheden, private partners en subsidiestromen bij elkaar moesten komen. In september is de kogel door de kerk gegaan en hebben we nu een echte start kunnen maken”, vertelde Heederik.

Proces

Waar staan we nu? Heederik: “De afgelopen weken is een hele reeks van technieken beoordeeld op het gebied van emissiereductie en bodem- en waterkwaliteit. In januari staat dit gepland voor circulair veevoer. Voor alle geselecteerde innovaties gaan we de komende periode op zoek naar passende boerenbedrijven om deze technieken toe te passen”

Aanmelden

Veehouders en innovatoren kunnen zich nog steeds aanmelden voor de proeftuin. Van Elten sprak hierbij ook specifiek erfbetreders aan: “U kent de boeren en hun omstandigheden. U bent ook aan zet om mensen te enthousiasmeren voor de proeftuin. Deelname aan de proeftuin kan leiden tot concrete resultaten op het boerenerf.”

Kijk op www.boeraanhetroer.nl