‘Vogelmijt-arm kan’

Date

Om een geïntegreerde aanpak van vogelmijt bij legkippen in de praktijk in te voeren, startte onlangs een project van Wageningen Livestock Research. 20 pluimveebedrijven doen eraan mee.

Integrated Pest Management (IPM), al succesvol in de tuinbouw, wordt voor de pluimveesector als kansrijk beschouwd om vogelmijt te beheersen. Onderzoekster Monique Mul, gepromoveerd op de geïntegreerde beheersing van vogelmijt, leidt het project ‘Implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven’.

Wat is IPM eigenlijk?

“IPM is een stappenplan om de gevolgen van plagen en ziekten op duurzame wijze te beperken. IPM bestaat minimaal uit het nemen van preventieve maatregelen en het monitoren van de plaag. Een bestrijding wordt pas uitgevoerd nadat een drempelwaarde is overschreden. En synthetische bestrijdingsmiddelen worden pas ingezet als niet-synthetische niet effectief zijn gebleken. Dit beperkt de ontwikkeling van resistentie. Door de vogelmijtpopulatie te blijven monitoren krijgt een pluimveehouder inzicht in de effecten van genomen maatregelen en kan hij onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen voorkomen. Dit scheelt arbeid en kosten.”

Wat is de aanleiding tot dit onderzoeksproject?

“Vogelmijt is al jaren een groot en lastig te bestrijden probleem. De fipronil-crisis heeft dit aangetoond. Naar aanleiding daarvan wilde de Provincie Gelderland de pluimveesector steunen door een gestructureerde en duurzame aanpak van vogelmijt. De commissie Aanpak Bloedluis, met vertegenwoordigers van de legpluimveesector, het ministerie van LNV, de gemeenten Ede, Barneveld en de Regio Food Valley, kwam tot een invulling van die aanpak.”

Wat houdt die aanpak in?

“Het project Aanpak vogelmijt bij pluimvee bestaat uit twee hoofdonderdelen: het stimuleren van implementatie van IPM voor vogelmijt op praktijkbedrijven en een stappenplan voor verantwoord gebruik van middelen.”

Wat is de rol van de pluimveebedrijven die meedoen aan het IPM-project?

“Op enkele pluimveebedrijven zijn dit voorjaar automatische vogelmijttellers geplaatst waardoor het mogelijk is om de al ontwikkelde modellen verder te optimaliseren en praktijkrijp te maken. Deze modellen voorspellen de populatie-ontwikkeling en de kosten van een vogelmijtbesmetting. Het algoritme levert een bestrijdingsadvies waardoor tijdig en kosteneffectief wordt ingegrepen.

Het onderdeel waarbij op 20 bedrijven IPM voor vogelmijt wordt toegepast is in het tweede kwartaal gestart. Op deze bedrijven worden de effectiviteit van IPM en het effect van één maatregel tegen vogelmijt bepaald. Daarnaast proberen we inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een vogelmijtpopulatie. Door 10 controlebedrijven kunnen we de effecten van het toepassen van IPM vaststellen.”

Kan de pluimveesector bloedluisvrij worden?

“Een vogelmijt arme legpluimveesector behoort zeker tot de mogelijkheden. Is die situatie zijn de vogelmijten er wel, maar zijn de effecten of gevolgen ervan miniem. In de praktijk zien we al dat pluimveehouders die er echt werk van maken, de vogelmijtpopulatie zeer goed in de hand kunnen houden.”

Dit artikel is verschenen op Boerderij.nl op 10 september 2018, tekst door Hans Bijleveld.